Strawberry Shortcake (Sativa70/30)

Strawberry Shortcake (Sativa70/30)