Strawberry Shortcake (Sativa75/25)

Strawberry Shortcake (Sativa75/25)